راهنمای سایز کفش ریبوک

زنانه و مردانه

جدول زیر راهنمای سایز کفش ریبوک بر اساس کارخانه ریبوک میباشد.ابتدای طول پای خود را از پاشنه تا نوک شست پا روی کاغذ طبق عکس اندازه بزنید سپس سایز مناسب خودتان را بر اساس زنانه یا مردانه روی جدول پیدا کنید .سایز کفش مورد نظر هم بر اساس زنانه یا مردانه بودن مدل میتوانید پیدا کنید، مدلهای که زنانه/مردانه میباشند بر اساس سایز مردانه سایز آنها درج میشود.